Blog

  • Data dodania: 11.04.2023
  • Autor wpisu: Magdalena Geraszek
Każdy kto jest zainteresowany rynkiem nieruchomości powinien znać podstawowe pojęcia z nim związane. Katalog pojęć jest dużo obszerniejszy, ja w poniższym artykule wyjaśniam tylko kluczowe zagadnienia.

Akt notarialny

Dokument urzędowy, który potwierdza wykonanie określonej czynności prawnej m.in. zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości czy darowizny. Jest to szczególna forma zawierania umowy w niektórych przypadkach wymagana przepisami prawa, jak np. w przypadku umów przenoszących własność nieruchomości, gdy umowa sprzedaży musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Akt notarialny sporządzany jest przez notariusza w języku polskim a jego sporządzenie objęte jest taksą notarialną w maksymalnej wysokości określonej odpowiednimi przepisami prawa.

Cena ofertowa

Cena ofertowa to cena, która jest podana w ogłoszeniu o sprzedaży nieruchomości. Jest to zatem cena za którą właściciel chciałby sprzedać nieruchomość. Zwykle podlega ona negocjacjom.

Cena transakcyjna

Cena transakcyjna to cena za którą nieruchomość faktycznie została sprzedana. Jest ona również podstawą do obliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych czyli tzw. PCC.

Czynsz

Świadczenie należne z tytułu najmu lub dzierżawy, które otrzymuje wynajmujący lub wydzierżawiający. Czynszem potocznie nazywane są również opłaty wnoszone do spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty zawierające koszty zarządzania i administracji budynkami, ale to tylko potoczne używanie tego słowa, tak naprawdę są to dodatkowe opłaty.

Ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków to rejestr danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów budynków i lokali. Prowadzony jest przez starostów lub prezydentów w miastach na prawach powiatu. Dane w nim zawarte są udostępniane i są wymagane m.in. przy sprzedaży działek i budynków.

Fotowoltaika

To dziedzina nauki i techniki, której domeną jest badanie form przetwarzania światła słonecznego na energię elektryczną. Do wytworzenia energii niezbędne są ogniwa fotowoltaiczne, które produkuje się z krystalicznego wafla krzemowego. Każda takie ogniwo pozwala na wytworzenie prądu o mocy od 1 do prawie 7 W.Home staging

Usługa polegająca na przygotowaniu wnętrz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu lub na sprzedaż w taki sposób by stały się one bardziej atrakcyjne dla potencjalnego nabywcy/najemcy. Odpowiedni home staging pozwala podnieść wartość nieruchomości w oczach zainteresowanego a tym samym uzyskać lepszą cenę sprzedaży lub wynajmu.

Kondygnacja

W języku potocznym słowo „kondygnacja” bywa używane zamiennie ze słowem „piętro”. Jednak pojęcie kondygnacji ma inne znaczenie bo parter jest pierwszym piętrem kondygnacji.

Księga wieczysta

Podstawowy dokument pozwalający na ustalenie stanu prawnego nieruchomości. Zawiera wszystkie informacje na temat nieruchomości i praw z nią związanych, zarówno praw własności jak i ograniczonych praw rzeczowych oraz obciążeń hipotecznych. Księga wieczysta podzielona jest na cztery działy. Księgi wieczyste są jawne i dostęp do nich ma każdy znający numer księgi za pośrednictwem przeglądarki umożliwiającej wgląd do elektronicznego systemu ksiąg wieczystych prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Akt prawa przyjmowany w formie uchwały rady gminy, który określa przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania i zabudowy terenu znajdującego się w obszarze, którego plan dotyczy.

Nieruchomość

Definicję nieruchomości określa 46 art. kodeksu cywilnego zgodnie z którym “nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty) jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.” Na mocy tej definicji możemy wyróżnić nieruchomości gruntowe, budynkowe oraz części budynków czyli nieruchomości lokalowe.

Lokal mieszkalny

Trwale wydzielony fragment nieruchomości, który służy do zaspokajania potrzeb bytowych co najmniej jednej osoby. Składa się z co najmniej jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc i korytarza. Samodzielny lokal mieszkalny może stanowić odrębną własność do której przynależy udział w nieruchomości wspólnej.

Lokal użytkowy

Lokal użytkowy to cały budynek lub część budynku składająca się z jednego lub więcej pomieszczeń, wydzielona stałymi przegrodami budowlanymi, który nie jest mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym lub gospodarczym. Lokal użytkowy może stanowić odrębną własność do której przynależy udział w nieruchomości wspólnej. Lokalem użytkowym jest np. sklep, gabinet lekarski, biuro, magazyn, hala produkcyjna.Najem

Najem to rodzaj stosunku prawnego sformułowany w art. 659 kodeksu cywilnego zgodnie z którym “ wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Termin wypowiedzenia jest zależny od okresu, na jaki została zawarta.

Notariusz

Osoba, która ma odpowiednie uprawnienia nadane przez władzę państwową pozwalające na wykonywanie czynności mających istotne znaczenie prawne. Notariusz jest niezbędny m.in. do sporządzania umów przenoszących własność nieruchomości, stwierdzania własnoręcznego podpisu, sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia. Umowy wymagające formy aktu notarialnego zawarte bez udziału notariusza nie mają mocy prawnej.

Operat szacunkowy

Dokument sporządzany przez rzeczoznawcę majątkowego, który określa wartość nieruchomości. Operat szacunkowy to standardowy dokument wymagany przez bank podczas procedury uzyskiwania kredytu hipotecznego ale może się przydać również podczas szacowania wartości spadku, windykacji należności, podziału majątku małżonków lub wyceny strat spowodowanych zdarzeniem losowym np. pożarem lub powodzią.

Pozwolenie na budowę

To decyzja administracyjna, która zezwala na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Pozwolenie na budowę wydaje starosta, wojewoda lub okręgowe urzędy górnicze w dziedzinie górnictwa.

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia ma na celu zapewnienie finansowego bezpieczeństwa osobom starszym. Jest rodzajem umowy cywilnoprawnej określoną w kodeksie cywilnym. Na jej podstawie jedna ze stron zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości na drugą stronę, za co druga strona (nabywca) zobowiązuje się do zapewnienia dożywotniego utrzymywania tej osoby (zbywcy).

Wspólnota mieszkaniowa

Tworzą ją właściciele lokali położonych w danej nieruchomości. Utworzenie wspólnoty jest niezależne od woli właścicieli. Wspólnota powstaje z mocy prawa w chwili kiedy w nieruchomości znajdują się minimum dwa lokale będące własnością dwóch różnych osób. Istnieją dwa rodzaje wspólnot mieszkaniowych. Pierwsza z nich to mała wspólnota w której są maksymalnie trzy lokale. Druga to duża wspólnota na którą składają się cztery i więcej lokali.Zadatek

Jest zabezpieczeniem na wypadek zerwania umowy przez jedną ze stron. Zadatek często pojawia się w umowach przedwstępnych np. jako zabezpieczenie transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości. W sytuacji, gdy jedna ze stron nie wykona swojej części umowy, np. nie zakupi nieruchomości, druga strona ma prawo zatrzymać zadatek. Pod tym względem zadatek różni się od zaliczki, którą należy zwrócić.

Zaliczka

To suma pieniędzy, która jest wpłacana na poczet ceny rzeczy lub usługi jeszcze przed jej ostatecznym przekazaniem lub wykonaniem. Reszta kwoty zostaje wpłacona po wykonaniu zobowiązania. Zaliczka ma podobny cel jak zadatek – uzyskanie dodatkowej pewności, że druga strona się nie wycofa. Zaliczka jednak w odróżnieniu od zadatku nie stanowi formy zabezpieczenia umowy a jedynie część ustalonej ceny.